Jesteś tutaj

Techniki Dentystyczne

Szanowni Państwo wszyskie zajęcia prowadzone w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej odbywają się z wykorzystaniem technik e-learningowych. Materiały do zajęć zamieszczane są na platformie e-learningowej w odpowiednich zakładkach. Link do strony:  https://e-learning.wum.edu.pl/ . 

Wykłady oraz seminaria odbywają się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

Obecność na wykłdach i seminariach jest obowiązkowa. Studentowi przysługuje 1 nieobecność nieusprawiedliwiona w trakcie trwania całego kursu. Pozostałe nieobecności muszą być poświadczone zwolnieniem lekarskim, które należy dostarczyć do Sekretariatu Zakładu w terminie 7 dni od powrotu na Uczelnię.

  Techniki Dentystyczne - Biofizyka

      Semestr letni 2020/2021   

Zaliczenie z przedmiotu Biofizyka odbędzie się w dniu 17.06 o godzinie 10:00 z wykorzystaniem platformy MS Teams.
Quiz podsumowujący zamieszczony będzie na platformie 
 https://e-learning.wum.edu.pl/.   

Czwartek, 8:00 - 10:50 

Wykłady: 

L.P.

Data

                                      Temat

  1.

 19.04-23.04.2021

Wprowadzenie do Biofizyki. Fizyka a biologia. Biofizyka, funkcje i metody badania układu oddechowego, krążenia, nerwowego, pokarmowego - hemodynamika elektrokardiografia, spirometria.

  2.

26.04-30.04.2021 

Elektryczność i pole elektryczne, potencjały podstawowe definicje i jednostki: prąd prawo Ohma. Właściwości elektryczne tkanek żywych. 

  3.

10.05-14.05.2021

Podstawy materiałoznawstwa i metod stosowanych w materiałoznawstwie. Materiałoznawstwo i siły międzycząsteczkowe – podstawy fizyczne, rozszerzalność cieplna wypełnień stomatologicznych, ogniwa galwaniczne w jamie ustnej.

  4.

17.05-21.05.2021 

Zasady biomechaniki stosowane w  stomatologii – biomechanika narządu żucia, podstawy statyki oraz mechaniki ciała ludzkiego, stany naprężeń, moduł Younga, liczba Poisson’a, prawo Hooke’a.

Seminaria: 

L.P.

Data

                                        Temat

1.

24.05-28.05.2021

Diagnostyczne metody obrazowe- rentgenodiagnostyka, ultrasonografia, tomografia komputerowa, metody jądrowe w obrazowaniu medycznym - podstawy fizyczne, analiza pantomogramów. 

2.

01.06.2021
(godz. 11:00-13:50)

Podstawy protetyki – budowa i rodzaje protez, stany naprężeń, odkształceń i przemieszczeń oraz momenty gnące. 

3.

 07.06-11.06.2021

Fotometria, światłowody, lasery – podstawowe definicje, skale wykorzystywane do opisu barwy wypełnień, analiza jasności różnych powierzchni.

4.

14.06-18.06.2021

Prezentacje Studentów - Zaliczenie